Paliva

Paliva jsou zdroje energie a rozdělují se podle různých příznaků. Podle skupenství máme paliva pevná, kapalná a plynná. Podle užití rozdělujeme energetická a motorová paliva. Podle původu jsou paliva fosilní a obnovitelná. K fosilním palivům patří ropa, uhlí a zemní plyn. To jsou paliva neobnovitelná, která vznikla před miliony lety a jejich zásoby se postupně snižují podle míry.

Obnovitelné zdroje

Obnovitelné zdroje energie jsou takové, které jsou schopné se obnovovat. Mezi ně patří solární energie, vodní a mořská energie, energie větru a energie vyrobená z biomasy, tj. z různých rostlinných a živočišných produktů, jako je dřevo, obilí, rostlinné oleje, živočišné tuky, různé odpadní prodkty zemědělské a potravinářské výroby.

Motorová nafta

Charakteristika výrobku:

Motorová nafta je směsí kapalných uhlovodíků získaných z ropy destilací a hydrogenační rafinací v rozmezí teplot 150 až 370°C. Motorová nafta může obsahovat aditiva na zlepšení užitných vlastností, jako jsou depresanty, detergenty, mazivostní přísady a inhibitory koroze.

Jakostní parametry:

ČSN EN 590:2001

Jakostní parametr           třída B         třída D          třída F
Časové rozmezí pro expedici       15.4. - 30.9.      1.10. - 15.11.      16.11. - 28.02.
           1.3. - 14.4.  
Filtrovatelnost (CFPP) - °C, max.               0           -10            -20
        
Hustota při 15°C, kg.m-3         820 - 845       820 - 845        820 - 845
Cetanové číslo, min.              51            51             51
Cetanový index, min.              46            46             46
Destilační zkouška      
do 250°C předestiluje - % obj., max.            <65            <65            <65
do 350°C předestiluje - % obj., min.              85             85              85
95% (V/V) předestiluje při °C, min.             360            360             360
Kin. viskozita při 40°C - mm2.s-1, min.          2 - 4,5          2 - 4,5          2 - 4,5
Bod vzplanutí PM - °C, min.          nad 55          nad 55          nad 55
Obsah síry - mg.kg-1, max.            10             10             10
Obsah vody - mg.kg-1, max.            200            200             200
Celkový obsah nečistot - mg.kg-1, max.             24             24              24
Obsah popela - % hm., max.            0,01           0,01            0,01
Oxidační stabilita - g.cm-3, max.              25             25             25
Mazivost HFRR (wsd) 1,4/60°C) - µm             460           460            460

Použití:

Motorová nafta se používá jako palivo pro vznětové motory nebo také jako palivo pro některé typy plynových turbin.

Balení, skladování, doprava:

Motorová nafta se dodává v železničních a automobilových cisternách. Při skladování, dopravě a manipulaci s motorovou naftou musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení (Zákon č. 238/91 Sb., Směrnice MZ ČR, Železniční přepravní řád, ČSN 65 0201, ČSN 65 6060 a další).

Dopravní značení:

RID/ADR: 3/31c

Oznámení společnosti

28. 2. 2019

Vážení věřitelé, níže jsou k dispozici aktualizované dokumenty týkající se reorganizace OLEO CHEMICAL, a.s., tj. zpráva o reorganizačním plánu OLEO CHEMICAL, a.s. ze dne 28.2.2019 a reorganizační plán OLEO CHEMICAL, a.s. také ze dne 28.2.2019. Za vyjádření podpory dalšímu pokračování Vám děkujeme. Představenstvo společností OLEO CHEMICAL, a.s.
zpráva o reorganizačním plánu 28.2.2019
reorganizační plán 28.2.2019

28. 5. 2018

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti OLEO CHEMICAL, a.s.

6. 2. 2017

Vážení věřitelé, níže jsou k dispozici dokumenty týkající se reorganizace OLEO CHEMICAL, a.s., tj. zpráva o reorganizačním plánu OLEO CHEMICAL, a.s., reorganizační plán OLEO CHEMICAL, a.s. a pokyny k hlasování o reorganizačním plánu. Za vyjádření Vaší podpory Vám děkujeme. Představenstvo společností OLEO CHEMICAL, a.s.

zpráva o reorganizačním plánu

reorganizační plán

pokyny k hlasování o reorganizačním plánu

19. 12. 2018

Oznámení o výběrovém řízení

Doplněné smlouvy o ochraně důvěrných informací

Smlouva o mlčenlivosti

27. 12. 2018

Prodloužení lhůty pro předkládání nabídek na postoupení pohledávky

 

Provozovna Liberec:

    OLEO CHEMICAL, a.s.

    Kociánova 12/563, 460 06 Liberec 6

    Telefon: + 420 488 058 400

    Fax:      + 420 488 058 450

    e-mail:   info@oleo-chemical.cz

    Příjezd pro kamionovou dopravu:

    15°03´57“ východní délky

    50°44´36“ severní šířky

 

Fakturační adresa:

    OLEO CHEMICAL, a.s.

    Holušická 2221/3

    148 00 Praha 4

 

 
©2008 - 2011 J. M. POST - WWW stránky