Paliva

Paliva jsou zdroje energie a rozdělují se podle různých příznaků. Podle skupenství máme paliva pevná, kapalná a plynná. Podle užití rozdělujeme energetická a motorová paliva. Podle původu jsou paliva fosilní a obnovitelná. K fosilním palivům patří ropa, uhlí a zemní plyn. To jsou paliva neobnovitelná, která vznikla před miliony lety a jejich zásoby se postupně snižují podle míry.

Obnovitelné zdroje

Obnovitelné zdroje energie jsou takové, které jsou schopné se obnovovat. Mezi ně patří solární energie, vodní a mořská energie, energie větru a energie vyrobená z biomasy, tj. z různých rostlinných a živočišných produktů, jako je dřevo, obilí, rostlinné oleje, živočišné tuky, různé odpadní prodkty zemědělské a potravinářské výroby.

FAME – Biodiesel – Methylester rostlinného oleje

Charakteristika výrobku:

FAME je biopalivo na bázi rostlinných olejů, které se vyrábí chemickou reakcí rostlinného oleje s methanolem. FAME může obsahovat aditiva na zlepšení užitných vlastností, jako jsou depresanty, detergenty, mazivostní přísady a inhibitory koroze.

Jakostní parametry:

ČSN EN 14214

Jakostní parametr třída B třída D třída F
Časové rozmezí pro expedici 15.4. - 30.9. 1.10. - 15.11. 16.11. - 28.02.
  - 1.3. - 14.4. -
Filtrovatelnost (CFPP) 0°C, max. -10°C, max. -20°C, max.
Hustota při 15°C 860 - 900kg.m-3 860 - 900kg.m-3 860 - 900kg.m-3
Cetanové číslo 51min. 51min. 51min.
Karbonizační zbytek (na 10% destilační zbytek) 0 – 0,30% (m/m) 0 – 0,30% (m/m) 0 – 0,30% (m/m)
Kin. viskozita při 40°C 3,5 - 5,0 3,5 - 5,0 2 - 4,5
Bod vzplanutí PM 120°C, min. 120°C, min. 120°C, min.
Obsah síry 10mg.kg-1, max. 10mg.kg-1, max. 10mg.kg-1, max.
Obsah vody 500mg.kg-1, max. 500mg.kg-1, max. 500mg.kg-1, max.
Obsah methanolu 0,20% (m/m), max. 0,20% (m/m), max. 0,20% (m/m), max.
Obsah sulfátového popela 0,02% (m/m), max. 0,02% (m/m), max. 0,02% (m/m), max.
Celkový obsah nečistot 24mg.kg-1, max. 24mg.kg-1, max. 24mg.kg-1, max.
Jodové číslo 120g jodu/100g,max. 120g jodu/100g,max. 120g jodu/100g,max.
Koroze na mědi (3 h při 40°C) 1Korozní stupeň 1Korozní stupeň 1Korozní stupeň
Methylester kyseliny linolenové 12% (m/m), max. 12% (m/m), max. 12% (m/m), max.
Methylestery s více nenasycenými vazbami (min. 4 dvojné vazby) 1% (m/m), max. 1% (m/m), max. 1% (m/m), max.
Oxidační stabilita při 110°C 6hod., min. 6hod., min. 6hod., min.
Číslo kyselosti 0,50mg KOH/g, max. 0,50mg KOH/g, max. 0,50mg KOH/g, max.
Obsah monoglyceridů 0,80% (m/m), max. 0,80% (m/m), max. 0,80% (m/m), max.
Obsah diglyceridů 0,20% (m/m), max. 0,20% (m/m), max. 0,20% (m/m), max.
Obsah triglyceridů 0,20% (m/m), max. 0,20% (m/m), max. 0,20% (m/m), max.
Volný glycerin 0,02% (m/m), max. 0,02% (m/m), max. 0,02% (m/m), max.
Celkový glycerin 0,25% (m/m), max. 0,25% (m/m), max. 0,25% (m/m), max.
Kovy I.skupiny (Na+K) 5mg/kg, max. 5mg/kg, max. 5mg/kg, max.

Použití:

FAME se používá jako palivo pro vznětové motory nebo také jako palivo pro některé typy plynových turbin.

Balení, skladování, doprava:

FAME se dodává v železničních a silničních cisternách. Při skladování, dopravě a manipulaci s FAME musí být dodržována příslušná zákonná ustanovení.

 

Oznámení společnosti

28. 2. 2019

Vážení věřitelé, níže jsou k dispozici aktualizované dokumenty týkající se reorganizace OLEO CHEMICAL, a.s., tj. zpráva o reorganizačním plánu OLEO CHEMICAL, a.s. ze dne 28.2.2019 a reorganizační plán OLEO CHEMICAL, a.s. také ze dne 28.2.2019. Za vyjádření podpory dalšímu pokračování Vám děkujeme. Představenstvo společností OLEO CHEMICAL, a.s.
zpráva o reorganizačním plánu 28.2.2019
reorganizační plán 28.2.2019

28. 5. 2018

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti OLEO CHEMICAL, a.s.

6. 2. 2017

Vážení věřitelé, níže jsou k dispozici dokumenty týkající se reorganizace OLEO CHEMICAL, a.s., tj. zpráva o reorganizačním plánu OLEO CHEMICAL, a.s., reorganizační plán OLEO CHEMICAL, a.s. a pokyny k hlasování o reorganizačním plánu. Za vyjádření Vaší podpory Vám děkujeme. Představenstvo společností OLEO CHEMICAL, a.s.

zpráva o reorganizačním plánu

reorganizační plán

pokyny k hlasování o reorganizačním plánu

19. 12. 2018

Oznámení o výběrovém řízení

Doplněné smlouvy o ochraně důvěrných informací

Smlouva o mlčenlivosti

27. 12. 2018

Prodloužení lhůty pro předkládání nabídek na postoupení pohledávky

 

Provozovna Liberec:

    OLEO CHEMICAL, a.s.

    Kociánova 12/563, 460 06 Liberec 6

    Telefon: + 420 488 058 400

    Fax:      + 420 488 058 450

    e-mail:   info@oleo-chemical.cz

    Příjezd pro kamionovou dopravu:

    15°03´57“ východní délky

    50°44´36“ severní šířky

 

Fakturační adresa:

    OLEO CHEMICAL, a.s.

    Holušická 2221/3

    148 00 Praha 4

 

 
©2008 - 2011 J. M. POST - WWW stránky