Paliva

Paliva jsou zdroje energie a rozdělují se podle různých příznaků. Podle skupenství máme paliva pevná, kapalná a plynná. Podle užití rozdělujeme energetická a motorová paliva. Podle původu jsou paliva fosilní a obnovitelná. K fosilním palivům patří ropa, uhlí a zemní plyn. To jsou paliva neobnovitelná, která vznikla před miliony lety a jejich zásoby se postupně snižují podle míry.

Obnovitelné zdroje

Obnovitelné zdroje energie jsou takové, které jsou schopné se obnovovat. Mezi ně patří solární energie, vodní a mořská energie, energie větru a energie vyrobená z biomasy, tj. z různých rostlinných a živočišných produktů, jako je dřevo, obilí, rostlinné oleje, živočišné tuky, různé odpadní prodkty zemědělské a potravinářské výroby.

Bezolovnatý automobilový benzín

Charakteristika:

Bezolovnaté automobilové benzíny jsou směsi uhlovodíků vroucí v rozmezí 30 až 215°C získané z ropy destilací a dalšími zušlechťujícími technologickými postupy. Mohou obsahovat přísady zvyšující užitné vlastnosti jako např. kyslíkaté složky, detergentní, antidetonační, antioxidační aj. přísady.

Jakostní parametry:

ČSN EN 228:2001

Jakostní parametr           Normal 91        Super 95 Super plus 98
Oktanové číslo VM, min.                 91            95           98
Oktanové číslo MM, min.                 82            85           88
Vzhled           čirý a jasný      čirý a jasný       čirý a jasný
Hustota při 15°C - kg.m-3          725 - 775        725 - 775        725 - 775
Obsah olova , mg/l, max.                 5             5            5
Destilační zkouška                 -             -            -

odpař. množství při 70°C, % (V/V), léto

           20 - 48         20 - 48        20 - 48
odpař. množství při 70 °C , % (V/V), zima            22 - 50         22 - 50        22 - 50
odpař. množství při 100 °C , % (V/V)            46 - 71         46 - 71        46 - 71
odpař. množství při 150°C , % (V/V), min.               75            75           75
konec destilace, °C, max.             210           210          210
Tlak nasycených par , kPa, léto           45 - 60        45 - 60        45 - 60
Tlak nasycených par, kPa, zima           60 - 90        60 - 90        60 - 90
Index těkavosti (duben a říjen), max.            1150         1150         1150
Oxidační stabilita - minuty, min.             360           360          360
Mechanické nečistoty a voda              -             -           -
Obsah síry , mg.kg-1             10           10           10
Obsah pryskyřic,  mg.100cm-3, max.              5            5            5
Obsah benzenu - % (V/V), max.              1            1            1
Obsah aromátů , % (V/V), max.             35           35           35
Obsah olefinů , % (V/V), max.             18           18           18
Obsah kyslíku,  % (m/m), min.             2,7           2,7           2,7

Pozn.: léto 1.5.-30.9., zima 1.11.-31.3., přechodové období duben a říjen

 

Použití:

Bezolovnaté automobilové benzíny se používají převážně pro zážehové motory silničních motorových vozidel. Nesmějí se používat pro vozidla, která jsou v provozu na pracovištích v uzavřených prostorách. Bezolovnaté benzíny jsou určené zejména pro moderní typy zážehových motorů vybavených katalyzátorem a řízených lambda sondou s výjimkou bezolovnatého automobilového benzinu Speciál, který je určen jako náhrada olovnatého Speciálu pro starší automobily s netvrzenými ventilovými sedly.

Balení, skladování, doprava:

Automobilové benzíny se dodávají v železničních a automobilových cisternách. Při skladování, dopravě a manipulaci s automobilovými benzíny musí být dodržována příslušná aktuální zákonná ustanovení (Zákon č. 238/91 Sb., Směrnice MZ ČR, Železniční přepravní řád, ČSN 65 0201, ČSN 65 6060 a další).

Dopravní značení:

RID/ADR: 3/3b

UN: 1203

Kemler: 33

Základní bezpečnostní údaje:

Automob. benzíny jsou hořlavou kapalinou I. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí pod 0°C.

 F+, T;    R 12-45-48/20/21/22-65;    S 2-43-45-53-61-62

 

Oznámení společnosti

28. 2. 2019

Vážení věřitelé, níže jsou k dispozici aktualizované dokumenty týkající se reorganizace OLEO CHEMICAL, a.s., tj. zpráva o reorganizačním plánu OLEO CHEMICAL, a.s. ze dne 28.2.2019 a reorganizační plán OLEO CHEMICAL, a.s. také ze dne 28.2.2019. Za vyjádření podpory dalšímu pokračování Vám děkujeme. Představenstvo společností OLEO CHEMICAL, a.s.
zpráva o reorganizačním plánu 28.2.2019
reorganizační plán 28.2.2019

28. 5. 2018

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti OLEO CHEMICAL, a.s.

6. 2. 2017

Vážení věřitelé, níže jsou k dispozici dokumenty týkající se reorganizace OLEO CHEMICAL, a.s., tj. zpráva o reorganizačním plánu OLEO CHEMICAL, a.s., reorganizační plán OLEO CHEMICAL, a.s. a pokyny k hlasování o reorganizačním plánu. Za vyjádření Vaší podpory Vám děkujeme. Představenstvo společností OLEO CHEMICAL, a.s.

zpráva o reorganizačním plánu

reorganizační plán

pokyny k hlasování o reorganizačním plánu

19. 12. 2018

Oznámení o výběrovém řízení

Doplněné smlouvy o ochraně důvěrných informací

Smlouva o mlčenlivosti

27. 12. 2018

Prodloužení lhůty pro předkládání nabídek na postoupení pohledávky

 

Provozovna Liberec:

    OLEO CHEMICAL, a.s.

    Kociánova 12/563, 460 06 Liberec 6

    Telefon: + 420 488 058 400

    Fax:      + 420 488 058 450

    e-mail:   info@oleo-chemical.cz

    Příjezd pro kamionovou dopravu:

    15°03´57“ východní délky

    50°44´36“ severní šířky

 

Fakturační adresa:

    OLEO CHEMICAL, a.s.

    Holušická 2221/3

    148 00 Praha 4

 

 
©2008 - 2011 J. M. POST - WWW stránky