Paliva

Paliva jsou zdroje energie a rozdělují se podle různých příznaků. Podle skupenství máme paliva pevná, kapalná a plynná. Podle užití rozdělujeme energetická a motorová paliva. Podle původu jsou paliva fosilní a obnovitelná. K fosilním palivům patří ropa, uhlí a zemní plyn. To jsou paliva neobnovitelná, která vznikla před miliony lety a jejich zásoby se postupně snižují podle míry.

Obnovitelné zdroje

Obnovitelné zdroje energie jsou takové, které jsou schopné se obnovovat. Mezi ně patří solární energie, vodní a mořská energie, energie větru a energie vyrobená z biomasy, tj. z různých rostlinných a živočišných produktů, jako je dřevo, obilí, rostlinné oleje, živočišné tuky, různé odpadní prodkty zemědělské a potravinářské výroby.

Nabídka zaměstnaní

Nabízíme Vám evidenci v naší databázi externích uchazečů o zaměstnání a tím možnost podílet se na vnitřním trhu práce společnosti po dobu jednoho roku.

Společnost OLEO CHEMICAL, a.s. prohlašuje v souladu s ustanovením zákona č.101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů, že shromažďovat a zpracovávat Vámi poskytnuté údaje bude pouze za účelem vyhledávání vhodného pracovního uplatnění ve společnosti a že zajistí ochranu poskytnutých osobních údajů. Pokud se nepodaří do jednoho roku pro Vás najít pracovní uplatnění, budete z evidence vyřazen a Vaše osobní údaje se nebudou nadále shromažďovat, zpracovávat ani archivovat.

Volná pracovní místa:

Rozhodnete–li se využít naší nabídky, je třeba vyplnit dotazník uchazeče o zaměstnání. Obdržením vyplněného dotazníku považujeme za Váš souhlas shromažďovat a zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje v souvislosti s možným vznikem pracovního či obdobného poměru. Pokud potřebujete získat další informace, obracejte se na níže uvedenou adresu.

Vyplněný dotazník zašlete na email info@oleo-chemical.cz nebo poštou na adresu:

Oleo Chemical a.s., Kociánova 12/563, 460 06 Liberec 6

 

Oznámení společnosti

28. 2. 2019

Vážení věřitelé, níže jsou k dispozici aktualizované dokumenty týkající se reorganizace OLEO CHEMICAL, a.s., tj. zpráva o reorganizačním plánu OLEO CHEMICAL, a.s. ze dne 28.2.2019 a reorganizační plán OLEO CHEMICAL, a.s. také ze dne 28.2.2019. Za vyjádření podpory dalšímu pokračování Vám děkujeme. Představenstvo společností OLEO CHEMICAL, a.s.
zpráva o reorganizačním plánu 28.2.2019
reorganizační plán 28.2.2019

28. 5. 2018

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti OLEO CHEMICAL, a.s.

6. 2. 2017

Vážení věřitelé, níže jsou k dispozici dokumenty týkající se reorganizace OLEO CHEMICAL, a.s., tj. zpráva o reorganizačním plánu OLEO CHEMICAL, a.s., reorganizační plán OLEO CHEMICAL, a.s. a pokyny k hlasování o reorganizačním plánu. Za vyjádření Vaší podpory Vám děkujeme. Představenstvo společností OLEO CHEMICAL, a.s.

zpráva o reorganizačním plánu

reorganizační plán

pokyny k hlasování o reorganizačním plánu

19. 12. 2018

Oznámení o výběrovém řízení

Doplněné smlouvy o ochraně důvěrných informací

Smlouva o mlčenlivosti

27. 12. 2018

Prodloužení lhůty pro předkládání nabídek na postoupení pohledávky

 

Provozovna Liberec:

    OLEO CHEMICAL, a.s.

    Kociánova 12/563, 460 06 Liberec 6

    Telefon: + 420 488 058 400

    Fax:      + 420 488 058 450

    e-mail:   info@oleo-chemical.cz

    Příjezd pro kamionovou dopravu:

    15°03´57“ východní délky

    50°44´36“ severní šířky

 

Fakturační adresa:

    OLEO CHEMICAL, a.s.

    Holušická 2221/3

    148 00 Praha 4

 

 
©2008 - 2011 J. M. POST - WWW stránky