Paliva

Paliva jsou zdroje energie a rozdělují se podle různých příznaků. Podle skupenství máme paliva pevná, kapalná a plynná. Podle užití rozdělujeme energetická a motorová paliva. Podle původu jsou paliva fosilní a obnovitelná. K fosilním palivům patří ropa, uhlí a zemní plyn. To jsou paliva neobnovitelná, která vznikla před miliony lety a jejich zásoby se postupně snižují podle míry.

Obnovitelné zdroje

Obnovitelné zdroje energie jsou takové, které jsou schopné se obnovovat. Mezi ně patří solární energie, vodní a mořská energie, energie větru a energie vyrobená z biomasy, tj. z různých rostlinných a živočišných produktů, jako je dřevo, obilí, rostlinné oleje, živočišné tuky, různé odpadní prodkty zemědělské a potravinářské výroby.

Compliance program

Společnost OLEO CHEMICAL, a.s.,

za účelem prevence a minimalizace rizik a současně za účelem účinné ochrany v oblasti práva trestního a zejména pak v intencích zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim v platném znění a současně za účelem prevence proti sociálně patologickým a nežádoucím právním jevům uvnitř společnosti, se rozhodla vytvořit

Compliance program,

a to jako soubor vzájemně provázaných a vynucovaných opatření.

Společnost OLEO CHEMICAL, a.s. a její statutární orgán považují za naprosto nežádoucí jakékoli jednání, jež může být způsobilé poškodit dobré jméno společnosti OLEO CHEMICAL, a.s. a tím negativně ovlivnit její postavení na trhu jako soutěžitele v rámci hospodářské soutěže. Na základě tohoto přesvědčení byl vytvořen tento Compliance program a v tomto přesvědčení byl, je a bude ve společnosti OLEO CHEMICAL, a.s. uplatňován.
Základní principy a stanoviska společnosti OLEO CHEMICAL, a.s. k tématu a obsahu tohoto Compliance programu jsou stanovena ve Stanovisku statutárního orgánu společnosti OLEO CHEMICAL, a.s.. Základním stavebním kamenem Compliance programu je Etický kodex. Za účelem eliminace rizika protiprávního nebo neetického jednání byla zřízena Etická linka, určena pravidla jejího využití a vytvořen seznam kategorií neetického jednání. Všechny uvedené dokumenty jsou dostupné v níže uvedených odkazech.

STANOVISKO SPOLEČNOSTI OLEO CHEMICAL, A.S. K ZÁKONU O TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB (STATEMENT)

ETICKÝ KODEX (CODE OF ETHICS)

ETICKÁ LINKA - PREAMBULE, PRAVIDLA A KATEGORIE NEETICKÉHO JEDNÁNÍ (ETHIC LINE)

 

Oznámení společnosti

28. 2. 2019

Vážení věřitelé, níže jsou k dispozici aktualizované dokumenty týkající se reorganizace OLEO CHEMICAL, a.s., tj. zpráva o reorganizačním plánu OLEO CHEMICAL, a.s. ze dne 28.2.2019 a reorganizační plán OLEO CHEMICAL, a.s. také ze dne 28.2.2019. Za vyjádření podpory dalšímu pokračování Vám děkujeme. Představenstvo společností OLEO CHEMICAL, a.s.
zpráva o reorganizačním plánu 28.2.2019
reorganizační plán 28.2.2019

28. 5. 2018

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti OLEO CHEMICAL, a.s.

6. 2. 2017

Vážení věřitelé, níže jsou k dispozici dokumenty týkající se reorganizace OLEO CHEMICAL, a.s., tj. zpráva o reorganizačním plánu OLEO CHEMICAL, a.s., reorganizační plán OLEO CHEMICAL, a.s. a pokyny k hlasování o reorganizačním plánu. Za vyjádření Vaší podpory Vám děkujeme. Představenstvo společností OLEO CHEMICAL, a.s.

zpráva o reorganizačním plánu

reorganizační plán

pokyny k hlasování o reorganizačním plánu

19. 12. 2018

Oznámení o výběrovém řízení

Doplněné smlouvy o ochraně důvěrných informací

Smlouva o mlčenlivosti

27. 12. 2018

Prodloužení lhůty pro předkládání nabídek na postoupení pohledávky

 

Provozovna Liberec:

    OLEO CHEMICAL, a.s.

    Kociánova 12/563, 460 06 Liberec 6

    Telefon: + 420 488 058 400

    Fax:      + 420 488 058 450

    e-mail:   info@oleo-chemical.cz

    Příjezd pro kamionovou dopravu:

    15°03´57“ východní délky

    50°44´36“ severní šířky

 

Fakturační adresa:

    OLEO CHEMICAL, a.s.

    Holušická 2221/3

    148 00 Praha 4

 

 
©2008 - 2011 J. M. POST - WWW stránky