Paliva

Paliva jsou zdroje energie a rozdělují se podle různých příznaků. Podle skupenství máme paliva pevná, kapalná a plynná. Podle užití rozdělujeme energetická a motorová paliva. Podle původu jsou paliva fosilní a obnovitelná. K fosilním palivům patří ropa, uhlí a zemní plyn. To jsou paliva neobnovitelná, která vznikla před miliony lety a jejich zásoby se postupně snižují podle míry.

Obnovitelné zdroje

Obnovitelné zdroje energie jsou takové, které jsou schopné se obnovovat. Mezi ně patří solární energie, vodní a mořská energie, energie větru a energie vyrobená z biomasy, tj. z různých rostlinných a živočišných produktů, jako je dřevo, obilí, rostlinné oleje, živočišné tuky, různé odpadní prodkty zemědělské a potravinářské výroby.

Oleo Chemical a.s.

Akciová společnost OLEO CHEMICAL, a.s. byla založena 19. 7. 2004. Hlavní činností společnosti je výroba a prodej bionafty (FAME) ve vlastním výrobním závodě v Liberci. Nedílnou součástí obchodních aktivit společnosti je nákup a prodej pohonných hmot - zejména automobilového benzínu a motorové nafty a též chemikálií a surovin souvisejících s výrobou FAME.

Hlavním odbytovým teritoriem společnosti jsou především zákazníci z členských zemí EU. Společnost OLEO CHEMICAL, a.s. je ryze českou společností s jasnou strategií, posláním a koncepcí. 

Poslání společnosti

Společnost OLEO CHEMICAL, a.s. usiluje o dlouhodobě rentabilní, ziskové a odpovědné podnikání v oblasti chemické výroby bionafty a poskytování souvisejících služeb. Společnost se neustále snaží snižovat náklady a zvyšovat rentabilitu své činnosti s cílem obstát v tvrdé evropské konkurenci. Při veškeré své činnosti si je společnost dobře vědoma své odpovědnosti vůči akcionářům, obchodním partnerům i vůči svým zaměstnancům.

Hlavním posláním společnosti je nabízet svým obchodním partnerům kvalitní výrobky a poskytovat spolehlivý servis, k čemuž využívá i zavedený systém řízení dle ISO 9001 a ISO 14001.

OLEO CHEMICAL, a.s. trvale pečuje o své zákazníky, kdy zejména usiluje o to, aby plně pokryla veškeré jejich požadavky, a to jak při vývoji nových, tak i při inovaci stávajících výrobků. Na druhé straně společnost OLEO CHEMICAL, a.s. klade i vysoké požadavky na své dodavatele a další obchodní partnery.

Svým zaměstnancům poskytuje OLEO CHEMICAL, a.s. pracovní prosperitu, možnosti osobního rozvoje, odpovídající odměnu za vykonanou práci a dobré pracovní prostředí. Současně však od svých zaměstnanců vyžaduje nejvyšší úroveň kvality odvedené práce, odpovědnost, loajalitu a týmovou spolupráci.

Oznámení společnosti

28. 2. 2019

Vážení věřitelé, níže jsou k dispozici aktualizované dokumenty týkající se reorganizace OLEO CHEMICAL, a.s., tj. zpráva o reorganizačním plánu OLEO CHEMICAL, a.s. ze dne 28.2.2019 a reorganizační plán OLEO CHEMICAL, a.s. také ze dne 28.2.2019. Za vyjádření podpory dalšímu pokračování Vám děkujeme. Představenstvo společností OLEO CHEMICAL, a.s.
zpráva o reorganizačním plánu 28.2.2019
reorganizační plán 28.2.2019

28. 5. 2018

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti OLEO CHEMICAL, a.s.

6. 2. 2017

Vážení věřitelé, níže jsou k dispozici dokumenty týkající se reorganizace OLEO CHEMICAL, a.s., tj. zpráva o reorganizačním plánu OLEO CHEMICAL, a.s., reorganizační plán OLEO CHEMICAL, a.s. a pokyny k hlasování o reorganizačním plánu. Za vyjádření Vaší podpory Vám děkujeme. Představenstvo společností OLEO CHEMICAL, a.s.

zpráva o reorganizačním plánu

reorganizační plán

pokyny k hlasování o reorganizačním plánu

19. 12. 2018

Oznámení o výběrovém řízení

Doplněné smlouvy o ochraně důvěrných informací

Smlouva o mlčenlivosti

27. 12. 2018

Prodloužení lhůty pro předkládání nabídek na postoupení pohledávky

 

Provozovna Liberec:

    OLEO CHEMICAL, a.s.

    Kociánova 12/563, 460 06 Liberec 6

    Telefon: + 420 488 058 400

    Fax:      + 420 488 058 450

    e-mail:   info@oleo-chemical.cz

    Příjezd pro kamionovou dopravu:

    15°03´57“ východní délky

    50°44´36“ severní šířky

 

Fakturační adresa:

    OLEO CHEMICAL, a.s.

    Holušická 2221/3

    148 00 Praha 4

 

 
©2008 - 2011 J. M. POST - WWW stránky